Kodeks określa postawy wymagane od członków Polskiego Stowarzyszenia Terapii Polarity i Czaszkowo-Krzyżowej, niezależnie od rodzaju ich praktyki (administracyjnej, terapeutycznej, instruktorskiej) związanej
z działalnością Stowarzyszenia.
Członkostwo w Stowarzyszeniu zobowiązuje do przestrzegania następujących wzorców postępowania:

  • konsekwentna praca nad polepszeniem swego zdrowia fizycznego i psychicznego oraz nad wyrabianiem
    w sobie pozytywnego myślenia, stałe doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności terapeutycznych,

  • wykorzystywanie swoich umiejętności terapeutycznych do poprawy samopoczucia osób
    potrzebujących pomocy,

  • przyczynianie się swoją postawą do zachowania dobrych stosunków koleżeńskich.

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad etycznych:
I. Odpowiedzialności,   II. Kompetencji,   III. Poufności,    IV. Norm moralnych.

I. Odpowiedzialność

Terapeuci powinni dokładać wszelkich starań, aby swoją pracę wykonywać na najwyższym poziomie,
Instruktorzy zobowiązani są przestrzegać wysokiego poziomu prowadzonych szkoleń przedstawiając informacje dokładnie, szczegółowo i obiektywnie, zgodnie z ustalonym programem.
Terapeuci powinni zdawać sobie sprawę, że ich niedyspozycja fizyczna lub psychiczna może być przyczyną nieskuteczności działania a nawet szkodliwości dla obydwu stron. W takim przypadku terapeuta powinien skonsultować się z osobą kompetentną, aby wyjaśnić czy powinien tymczasowo zawiesić lub ograniczyć zakres swojej działalności.

II. Kompetencje

Terapeutom nie wolno wchodzić w zakres kompetencji lekarza, nie wolno odradzać korzystania z usług lekarskich lub komentować zaleceń lekarza,
Legitymacje Stowarzyszenia są używane jako dowód, że terapeuta reprezentuje odpowiedni poziom wiedzy, dlatego też otrzymanie takiej legitymacji zobowiązuje do permanentnego zdobywania wiedzy i bycia otwartym na rozwój nowych metod postępowania i na zmiany interpretacji wiedzy Polarity.

III. Poufność

Terapeuci mają obowiązek szanować poufność informacji otrzymanych od osób w czasie swojej pracy.
Ujawnienie takich informacji może nastąpić tylko za zgodą osoby zainteresowanej.
Wyjątek stanowią specjalne okoliczności, w których nieujawnienie informacji byłoby dla kogokolwiek niebezpieczne.
Pracując z niepełnoletnimi i innymi osobami, które nie mogą dać dobrowolnej, dojrzałej zgody na ujawnienie informacji należy dołożyć wszelkich starań, żeby jak najlepiej ochronić interesy tych osób.

IV. Normy moralne

Moralne normy zachowania się terapeutów są ich osobistą sprawą w tym samym stopniu jak normy wszystkich ludzi, z tym, że są oni w pełni świadomi skutków negatywnych myśli, słów i czynów dla siebie i otoczenia. Dlatego też ponoszą większą odpowiedzialność za swoje zachowanie.
Publiczne zachowanie członków Stowarzyszenia powinno być takie, aby nie podważać zaufania otoczenia do terapii Polarity i Czaszkowo-Krzyżowej oraz do osób je praktykujących.
Jeżeli terapeuta kontaktuje się z osobą, która już otrzymuje podobną pomoc od innego terapeuty, powinien starannie rozważyć tę sytuację tak, aby wykazać jak największą odpowiedzialność i lojalność wobec obydwu osób.

Zasady publikacji i reprezentacji

Uznanie autorstwa publikacji ustala się dla tych osób. które przyczyniły się do tej publikacji.
W przypadku współpracy kilku osób. kolejność nazwisk jest uzależniona od wielkości wkładu pracy.
Na pierwszym miejscu wystąpi ta osoba, która ma największy wkład. Osoby, których wkład pracy ma
charakter pomocniczy należy wymienić we wstępie lub w przypisie.
Korzystanie z prac innych autorów (opublikowanych i nie opublikowanych) powinno być zgodne
z międzynarodowym prawem autorskim.
Jakiekolwiek publikacje na temat terapii Polarity i/lub Czaszkowo-Krzyżowej powinny być poprzedzone
recenzją co najmniej dwóch kompetentnych osób.

Wszelkie wystąpienia w środkach masowego przekazu powinny być skonsultowane z Zarządem
Stowarzyszenia, który odpowiada za reprezentację organizacji na zewnątrz.